PORADNIA RODZINNA

Przeżywasz trudności w małżeństwie, lub masz problemy z dziećmi?

Przyjdź, pomożemy.

I wtorek miesiąca 18.00-19.00.

3.Maja 5 (przy kościele).

 

DEWOCJONALIA

 UPOMINKI,

oraz:

- Obrazy, Modlitewniki

- Pismo święte

- Albumy, książki

- Różańce, medaliki

- Pamiątki do chrztu, ślubu 

ZIOŁA OD

OJCÓW FRANCISZKANÓW

- Uspokajające

- Na przeziębienie

- Na nadwagę

- Na stawy, na serce i inne...

Sklepik na placu przy kościele czynny od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 - 16.00 a w sobotę w godz. 10.00 - 13.00.

W razie potrzeby można dzwonić: 600 935 084

RODZINNE MODLITWY W RÓŻNYCH OKOLICZNOŚCIACH

MODLITWA O ŁASKĘ RODZICIELSTWA

 Boże, od którego każde ojcostwo pochodzi! Odda­jemy się Tobie na rodzicielską służbę. Spraw, aby nasza miłość była miłością płodną. Pobłogosław na­szej jedności i uczyń ją owocującą. Daj nam zdrowe, udane dzieci. Przenieś na nie wszystko, co jest w nas dobrego. Spraw, abyśmy je dobrze wyposażyli do ży­cia i rozwoju. Błogosław im, niech będą Twoje od pierwszej chwili poczęcia. Czuwaj nad nimi. Przygo­tuj nas do wypełniania rodzicielskich zadań. Rozszerz nasze serca! Daj nam ofiarność, cierpliwość i wyro­zumiałość. Naucz nas umiejętności wychowawczych. Spraw, aby dzieci nasze rosły ku Twojej chwale i wy­pełniały Twoją wolę.

Matko Najświętsza! Uczyń nas w przyszłości do­brymi rodzicami.

MODLITWA RODZICÓW OCZEKUJĄCYCH DZIECKA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku Życia! Ty powołujesz nas do kontynu­acji Twego stwórczego dzieła. Tobie zawierzamy nasze dziecko. Pozwól nam dobrze przygotować się do jego narodzin. Spraw, abyśmy wsparci Twoją łaską, wiernie wypełniali nasze rodzicielskie obo­wiązki.

Maryjo, Święta Boża Rodzicielko, która z taką czułością otaczałaś Jezusa, Swego Syna, ochraniaj nasze dziecko i nas. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI OCZEKUJĄCEJ DZIECKA

Maryjo, Matko Dobrej Rady, Ciebie proszę o po­moc, aby dziecko moje, dopiero co poczęte, stało się radością naszego domu, narodu i Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA MATKI W STANIE BŁOGOSŁAWIONYM

Umiłowany, niebieski Ojcze. Dziękuję Ci, że udzieliłeś mi łaski noszenia i dania życia. Przygoto­wałeś we mnie tajemnicę życia i za nią pragnę Ciebie wielbić.

Pozwól mi więc dojrzale dziękować za ten wielki dar. Uświęć ofiarę mojego wysiłku, stań przy mnie w trudnej godzinie, daj, abym mężnie wytrwała i zro­dziła zdrowe dziecko. Z mężem zawierzamy je Twojej ojcowskiej miłości i przyjmiemy wszystko, co przyj­dzie nam wykonać i wycierpieć. Udziel mi dobrych, czystych myśli, abym karmiła moje dziecko nie tylko swoją krwią, lecz także Twoją łaską i prawdziwą miłością.

Nie dozwól nam nigdy zapomnieć, że dziecko zostało nam powierzone i ma się stać dzieckiem Bo­żym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA OJCA W INTENCJI OCZEKIWANEGO DZIECKA

Wszechmogący, wieczny Boże, Ojcze, Stwórco i Miłośniku życia, Ty powołujesz nas do kontynuacji Twego stwórczego dzieła. Tobie, który jesteś Miło­ścią, powierzam nasze dziecko. Racz obdarzyć go zdrowiem, pozwól mu cieszyć się darem Twej łaski i doprowadź je do pełni życia w Twojej miłości. Spraw, abyśmy wsparci Twą łaską, wiernie wypeł­nili nasze obowiązki i zadania względem dziecka, którym nas chcesz obdarzy. Niech nasza rodzina stanie się żywym Kościołem Twego Syna, Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Du­chem Świętym żyje i króluje na wieki. Amen.

MODLITWA RODZICÓW ZA DZIECI

Boże, który powołując nas do małżeństwa, raczyłeś je wzbogacić potomstwem, polecamy Ci gorąco nasze najukochańsze dzieci. Oddajemy je pod Twą ojcowską opiekę, aby wzrastały w Twej świętej bojaźni, wiodły życie prawdziwie chrześcijańskie i przyniosły pocie­chę nie tylko nam, ale i Tobie, naszemu Stwórcy.

1   Ojczyźnie. Spójrz, Panie, wśród jakich ludzi się obracają. Udziel im, Panie, pomocy i obrony, nam zaś dopo­móż, abyśmy świadomi niebezpieczeństwa, jakie nam grozi, przykładem naszego życia i obyczajów, najdo­skonalszym zachowaniem świętych praw Twoich i Twego Kościoła, zdołali ich doprowadzić ścieżkami cnoty i Twoich przykazań do nieba, gdzie będziemy sławić Ciebie na wieki. Amen.

MODLITWA W INTENCJI PRZECIWNIKÓW ŻYCIA LUDZKIEGO

Jezu Chryste, który jesteś Słowem Przedwiecznym i stałeś się człowiekiem, aby nas zbawić, spójrz, jak dziś wielu ludzi podnosi rękę, aby zniszczyć życie ludzkie, nawet i to, które jeszcze się nie narodziło. Niektórzy z nich w imię rzekomej nauki wykorzystują zdobycze wiedzy, aby ingerować w celu sztucznego przekazywania życia, zapominając o tym, że człowiek ma współpracować ze Stwórcą.

Panie, naucz nas pokory i mądrości, aby uczeni umieli zrezygnować z kontroli ?jakości dziecka" w okresie prenatalnym i ?legalnego" zabijania z powo­dów eugenicznych. Natchnij wszystkich szacunkiem dla każdego życia, nawet i tego naznaczonego stygmatem kalectwa. Dopomóż nam szanować życie człowieka aż do naturalnej śmierci. Broń nas przed pokusą zadawania ?śmierci z litości", czyli eutanazji. Naucz nas cenić ciało, jako świątynię Ducha Świętego i że ma ono zmartwychwstać do chwały wiecznej i życia na wieki wieków. Amen.

MODLITWA W INTENCJI STARSZYCH RODZICÓW

                                    ZMĘCZONYCH ŻYCIEM

Panie, Boże Wszechmogący, który wybrałeś za matkę Twego Syna Najświętszą Maryję Pannę, spraw, bym znalazł(a) tyle siły i pogody, by przyjąć w nasz dom rodziców mojej żony (mojego męża). Spraw, abym zawsze im służył(a) jak syn (córka), bez buntu moje zdrowie i czas. Daj, abym był(a) wyrozumia­ły (a) i cierpliwy(a) dla ich starości, abym do końca z godnością człowieka wierzącego w Ciebie spełniają  przyjęte obowiązki  ich opiekunów. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

MODLITWA DZIECI ZA RODZICÓW

Wszechmogący, wieczny Boże, - dziękuję Ci za rodziców i proszę za nimi. Po Tobie, Boże, zawdzię­czam im najwięcej. Oni byli Twoimi współpracowni­kami w daniu mi życia ciała i nadprzyrodzonego życia duszy, oni włożyli i wkładają wiele troski o moje zdrowie, wykształcenie i wychowanie. Spraw, Panie, abym   umiał   docenić   ich   starania   i   był   zawsze wdzięczny. Ty zaś łaską swoją racz wynagrodzić ich trud. Daj im zdrowie i wszystkie łaski, które są im potrzebne do szczęścia i zbawienia. Dla mnie zaś, Boże Ojcze,  daj być dla nich pociechą, wspomóż mnie, bym ich kochał, szanował i zawsze im dopo­magał.   Boże  Ojcze,  wysłuchaj   modlitwy  swojego dziecka i błogosław we wszystkim moim rodzicom i całej naszej  rodzinie,  aby stanowiła jedno  serce i jedną duszę w Chrystusie, Panu naszym. Amen.

 MODLITWA ZA CHOREGO W RODZINIE

Ojcze niebieski, spójrz na N., członka mojej rodzi­ny, który zachorował. Popatrz na jego duchowe i cie­lesne cierpienia. Pozwól mu doznać Twojej pomocy, aby służył Ci w zdrowiu duszy i ciała, jeśli się to zgadza z Twoją wolą. Racz więc sprawić, by znalazł siłę w zaufaniu do ojcowskiej Twej ręki. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

 MODLITWA ZA ZMARŁEGO W RODZINIE

Najświętszy Panie, wszechmogący Ojcze i wieczny Boże, w Jezusie Chrystusie, Synu Twoim, jaśnieje nam nadzieja zbawiennego zmartwychwstania. Wprawdzie przygniata nas konieczność śmierci, jed­nak podnosi nas na duchu obietnica przyszłej nie­śmiertelności. Wierzącym w Ciebie, Panie, życie nie może już być odebrane, będzie ono tylko inaczej ukształtowane, gdy rozpadnie się w proch dom ziem­skiego pielgrzymowania - będzie dla nas przygotowa­na w niebie wieczna ojczyzna.

O Boże, uczyń życiodajną nadzieję w naszych ser­cach i dozwól, by ona pocieszała nas w cierpieniu, którym jesteśmy nawiedzeni. Przygotuj i nas przez Ducha Świętego na ten wielki dzień chwały, gdy wskrzesisz wszystkich zmarłych, oraz dopomóż nam stanąć przed Twoim obliczem wraz ze wszystkimi miłującymi Cię, którzy nas wyprzedzili. Przez Chry­stusa, Pana naszego. Amen.

MODLITWA W KRYZYSIE MAŁŻEŃSKIM

Ojcze nasz, zwracamy się do Ciebie z pokorną i go­rącą modlitwą. Ty połączyłeś nas nierozerwalnie w sakramencie małżeństwa i chcesz, abyśmy pozostali sobie wierni aż do śmierci. Nie wiem, jak to możliwe, że osoby, które się miłują, a na pewno kiedyś miło­wały, mogą się tak wzajemnie, tak boleśnie ranić.

Boże, pośpiesz na pomoc sercu mojemu. Poznaję coraz lepiej, jak trudny jest stan małżeński, jak wiele jeszcze muszę się uczyć i jak wiele przecierpieć. Uczyń mnie wielkodusznym, bym umiał przebaczać. Daj mi cierpliwość, bym zdołał przetrwać. Wzmocnij moje słabnące siły, uchroń zagrożoną miłość. Niech poprzez doświadczenie wzmacnia się i dojrzewa, a minie zły czas.

Panie mój, chcę pozostać wiernym, aż do końca. Amen.

CO ZROBIĆ Z NIEPŁODNOŚCIĄ.

Około 20 % małżeństw w Polsce ma problemy z poczęciem dziecka. Większość z nas po dłuższym lub krótszym leczeniu doczeka się biologicznego potomstwa, część zdecyduje się na adopcję, niektórzy pozostaną we dwoje odnajdując swoje powołanie w innej działalności. Niezależnie od tego jaka droga stanie się naszym udziałem wszyscy potrzebujemy na niej umocnienia. Nie tylko lekarzy czy psychologów, bo niepłodność to problem nie tylko medyczny. Ufamy, iż Bóg, który wie co jest dla nas najlepsze nie pozostawi w naszych sercach niespełnionych pragnień ale zaspokoi je najpełniej - w miłości.
Aby łatwiej było kroczyć tą trudną drogą, szukajmy wsparcia w modlitwie i akceptacji swego swoistego powołania. 

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI

Naprotechnologia to metoda rozpoznawania i leczenia niepłodności. Kluczowym narzędziem jest tak zwany Model Creightona, oparty na bardzo szczegółowej obserwacji organizmu kobiety podczas naturalnego cyklu miesięcznego.

Naprotechnologia do diagnostyki niepłodności używa również badań sonograficznych, hormonalnych, endoskopowych, natomiast do leczenia niepłodności - leków stymulujących jajeczkowanie, wspomagających praawidłowy przebieg cyklu miesięcznego, a także metod chirurgicznych przywracających płodność. Naprotechnologia z powodzeniem czyni starania w kierunku podnoszenia zaburzonej płodności męskiej.

Naprotechnologia umozliwia niepłodnym małżeństwom uzyskanie poczęcia dziecka z dużym prawdopodobieństwem - według twórcy tej metody sięgającym około 80% w czasie do 2 lat leczenia. Jest więc około 2-3 razy bardziej skuteczna niż procedura "in vitro".

Naprotechnologia to nie tylko leczenie niepłodności. To także sposób obserwacji nieprawidłowości w organizmie każdej kobiety. Na tej podstawie można skutecznie rozpoznawać wczesne stadia chorób i odpowiednio wcześnie wdrażać leczenie wielu kobiecych schorzeń.

Metoda ta odrzuca użycie programu "in vitro" i inseminacji. Zapewnia możliwość kontynuacji życia dla każdego istnienia ludzkiego od chwli poczęcia, szanując godność każdego człowieka.

CO ZROBIĆ GDY DZIECKO RODZI SIĘ MARTWE

- W szpitalu należy zgłosić chęć odbioru ciała dziecka i pogrzebu.

- Jeśli dziecko jest za małe by ustalić płeć bezpośrednio, należy zlecić badania genetyczne. Na razie trzeba o to zadbać samemu, ale to nie jest skomplikowane. Polecamy stronę zakładu genetycznego, gdzie przeprowadziliśmy nasze badanie: http://www.cengenmed.com.pl/. Jeśli prześledzi się linki, to okaże się, że takich miejsc jest więcej. - Matce dziecka urodzonego jako martwe przysługuje urlop macierzyński, jak przy każdym porodzie. Należy to zgłosić w szpitalu. - Po wypisaniu żony ze szpitala, mąż może otrzymać od lekarza rodzinnego zwolnienie lekarskie na opiekę nad żoną na okres do 1 miesiąca, co jest związane z wypłatą zasiłku opiekuńczego. - Z Aktem Urodzenia z Urzędu Stanu Cywilnego - odpis zupełny z wpisem "Dziecko martwo urodzone" można zorganizować pogrzeb. Przysługują także świadczenia związane ze śmiercią członka najbliższej rodziny: urlop okolicznościowy (2 dni) oraz zasiłek pogrzebowy.

RODZINNE STRONY

 Instytut Naturalnego Planowania Rodziny   http://www.iner.pl/

Kurs Filip www.kursfilip.pl/malzenstwa

Małżeńskie Drogi  http://www.malzenstwo.pl/

Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Naturalnego Planowania Rodziny http://www.psnnpr.com/

Przymierze Rodzinhttp://www.przymierze.org.pl/

Ruch Focolarihttp://www.focolare.org.pl/

Spotkania Małżeńskiehttp://www.spotkaniamalzenskie.pl/

Poronieniehttp://www.poronienie.pl/

Fundacja Rodzin Adopcyjnychhttp://www.adopcja.org.pl/

Szkoła Rodzeniawww.centrumrodziny.com

Akademia Rodzinyhttp://www.akademia-rodziny.pl/

Głos dla życiaMagazyn służby życiu i rodzinie http://www.prolife.com.pl/serwis/index_g.php?strona=biezacy

AdonaiPortal katolickihttp://adonai.pl/

Narzeczeństwo Małźeństwo Rodzinahttp://rodzina.opoka.org.pl/

Ruch Equipes Notre-Dame http://www.end.org.pl

Zegar

Dzisiaj jest

sobota,
29 lutego 2020

(60. dzień roku)

Święta

Sobota, VII Tydzień zwykły
Rok A, II
Sobota po Popielcu

Licznik

Liczba wyświetleń:
2847952

Wyszukiwanie